Zielone jabłuszko

Strona główna

Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dz. w Kazimierzu Dolnym.pdf

Zasady zgłaszania dzieci do Klubu Dz. w Kazimierzu Dolnym.pdf

 

 

Szanowni Państwo.

Informuję, iż działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasza placówka ogranicza swoje funkcjonowanie do dnia 18 kwietnia 2021 r, obejmując na wniosek rodziców dzieci którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),

i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wniosek o zorganizowanie opieki oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych rodzic składa do dyrektora klubu dziecięcego na niżej załączonym druku.

 

Wniosek o zorganizowanie opieki dla dziecka KD.pdf

Katarzyna Majkutewicz

 

Klub Dziecięcy Pierwsze Kroki w Kazimierzu Dolnym jest placówką niepubliczną, funkcjonującą w ramach projektu WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO.
Klub działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16.30. W placówce utworzonych zostało 25 miejsc dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Głównym założeniem Klubu jest opieka nad dziećmi, rozwijanie samodzielności oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju.

Klub Dziecięcy Pierwsze Kroki to miejsce, gdzie dzieci w harmonii i spokoju mogą rozwijać się we własnym tempie. Zajęcia opiekuńcze prowadzone są równolegle z wychowawczymi oraz edukacyjnymi. Dbamy o rozwój motoryki dziecka, umuzykalnianie, uspołecznienie oraz indywidualne zainteresowania, przy zachowaniu bezpieczeństwa każdego podopiecznego. Na co dzień organizowane są zajęcia plastyczne, sensoryczne czy muzyczne, a także ruchowe. Chcemy rozbudzać oraz wzmacniać naturalną ciekawość świata, prowadzącą do pełnego rozwoju dziecka. Stawiamy na aktywność i poznawanie środowiska.

Klub Dziecięcy Pierwsze Kroki prowadzimy zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

Naszą działalność rozpoczynamy od okresu adaptacyjnego dla maluchów. Dokładamy wszelkich starań, by pobyt w Klubie był bezpieczny dla każdego dziecka, jak i opiekunów. Zarówno pracownicy Klubu, jak i rodzice zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.